Giới thiệu chung

VRB sẵn sàng đáp ứng nhu cầu chuyển tiền của doanh nghiệp tới các nơi trên thế giới cho nhiều mục đích hợp pháp khác nhau

Đặc tính sản phẩm

Có thể chuyển đổi VND ra các loại ngoại tệ khác

An toàn, nhanh chóng, tiện lợi

Biểu phí

Phí trong nước do người chuyển chịu (SHA)/ người nhận chịu (BEN)

0.15%/Số tiền (min 5USD, max 200USD) + phí điện

Phí trong và ngoài nước do người chuyển chịu (OUR)

- Lệnh thanh toán bằng USD, EUR, RUB: áp dụng như phí SHA + 25USD/ 25EUR/ 500RUB

- Lệnh thanh toán bằng ngoại tệ khác USD, EUR, RUB : áp dụng như phí SHA + 30USD/món

Phí NODEDUCT

Áp dụng như phí SHA + 30USD

Phí back value

Theo thực tế phát sinh

Tra soát, hủy, sửa đổi lệnh chuyển tiền theo yêu cầu của người chuyển

5USD + phí điện + phí ngân hàng nước ngoài (nếu có) , Min 10USD

Điện phí

- Điện chuyển tiền: 15USD

- Điện khác: 10USD

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga