List of ATM & POS accepting transactions of MIR Card / Các điểm ATM & POS chấp nhận giao dịch thẻ MIR

List of ATM accepting transactions of MIR card / Các điểm ATM chấp nhận giao dịch thẻ MIR

Details here / Chi tiết tại đây

List of POS accepting transactions of MIR card / Các điểm POS chấp nhận giao dịch thẻ MIR

Details here / Chi tiết tại đây
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga