Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
15/10/2021
AUD
16,602
16,719
17,062
15/10/2021
EUR
25,919
25,997
27,046
15/10/2021
GBP
30,643
30,859
31,428
15/10/2021
JPY
196.04
198.02
202.55
15/10/2021
USD
22,650
22,663
22,857
15/10/2021
RUB
249
291
341
15/10/2021
HKD
2,857
2,886
2,965
15/10/2021
CHF
24,171
24,415
24,887
15/10/2021
THB
-
653.59
718.11
15/10/2021
CAD
18,047
18,229
18,628
15/10/2021
SGD
16,598
16,715
17,102
15/10/2021
SEK
-
2,591
2,679
15/10/2021
LAK
-
2.45
2.8
15/10/2021
DKK
-
3,488
3,606
15/10/2021
NOK
-
2,647
2,737
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga