1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
19/06/2018
AUD
16,648
16,765
16,957
19/06/2018
EUR
26,262
26,341
26,606
19/06/2018
GBP
29,727
29,937
30,242
19/06/2018
JPY
204.79
206.86
209.33
19/06/2018
USD
22,810
22,820
22,895
19/06/2018
RUB
286
335
381
19/06/2018
HKD
2,856
2,885
2,939
19/06/2018
CHF
22,649
22,878
23,121
19/06/2018
THB
-
668.28
727.48
19/06/2018
CAD
16,947
17,118
17,337
19/06/2018
SGD
16,633
16,750
16,979
19/06/2018
SEK
-
2,536
2,599
19/06/2018
LAK
-
2.45
2.8
19/06/2018
DKK
-
3,506
3,594
19/06/2018
NOK
-
2,756
2,823
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga