1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
18/04/2019
AUD
16,443
16,559
16,749
18/04/2019
EUR
26,013
26,091
26,373
18/04/2019
GBP
29,903
30,114
30,417
18/04/2019
JPY
204
206.06
208.46
18/04/2019
USD
23,140
23,150
23,250
18/04/2019
RUB
289
338
388
18/04/2019
HKD
2,900
2,929
2,984
18/04/2019
CHF
22,629
22,858
23,100
18/04/2019
THB
-
698.5
760.36
18/04/2019
CAD
17,123
17,296
17,520
18/04/2019
SGD
16,939
17,058
17,290
18/04/2019
SEK
-
2,479
2,540
18/04/2019
LAK
-
2.45
2.8
18/04/2019
DKK
-
3,468
3,554
18/04/2019
NOK
-
2,698
2,765
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga