Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
18/01/2022
AUD
16,180
16,294
16,604
18/01/2022
EUR
25,558
25,635
26,619
18/01/2022
GBP
30,634
30,850
31,371
18/01/2022
JPY
195.09
197.06
200.75
18/01/2022
USD
22,600
22,610
22,890
18/01/2022
RUB
239
279
347
18/01/2022
HKD
2,856
2,885
2,960
18/01/2022
CHF
24,487
24,734
25,173
18/01/2022
THB
-
658.48
722.81
18/01/2022
CAD
17,873
18,054
18,426
18/01/2022
SGD
16,629
16,746
17,103
18/01/2022
SEK
-
2,487
2,569
18/01/2022
LAK
-
2.45
2.8
18/01/2022
DKK
-
3,438
3,549
18/01/2022
NOK
-
2,572
2,656
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga