1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
11/12/2018
AUD
16,569
16,686
16,903
11/12/2018
EUR
26,259
26,338
26,634
11/12/2018
GBP
28,940
29,144
29,473
11/12/2018
JPY
202.67
204.72
207.49
11/12/2018
USD
23,240
23,250
23,340
11/12/2018
RUB
279
326
374
11/12/2018
HKD
2,923
2,953
3,011
11/12/2018
CHF
23,217
23,452
23,717
11/12/2018
THB
-
678.37
739.47
11/12/2018
CAD
17,122
17,295
17,538
11/12/2018
SGD
16,752
16,870
17,118
11/12/2018
SEK
-
2,532
2,598
11/12/2018
LAK
-
2.45
2.8
11/12/2018
DKK
-
3,502
3,593
11/12/2018
NOK
-
2,687
2,757
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga