Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
18/05/2022
AUD
15,904
16,000
16,541
18/05/2022
EUR
23,949
24,013
25,057
18/05/2022
GBP
28,263
28,434
29,480
18/05/2022
JPY
174.79
175.85
183.81
18/05/2022
USD
22,970
22,985
23,265
18/05/2022
RUB
279.2
326.5
417.8
18/05/2022
HKD
2,885
2,905
2,988
18/05/2022
CHF
22,789
22,927
23,673
18/05/2022
THB
-
639.31
698
18/05/2022
CAD
17,658
17,765
18,323
18/05/2022
SGD
16,321
16,419
16,958
18/05/2022
SEK
-
2,293
2,369
18/05/2022
LAK
-
1.47
1.82
18/05/2022
DKK
-
3,228
3,333
18/05/2022
NOK
-
2,354
2,433
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga