1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
21/08/2019
AUD
15,530
15,639
15,837
21/08/2019
EUR
25,535
25,612
25,923
21/08/2019
GBP
27,888
28,085
28,409
21/08/2019
JPY
214.79
216.96
219.77
21/08/2019
USD
23,130
23,140
23,260
21/08/2019
RUB
277
324
375
21/08/2019
HKD
2,901
2,930
2,989
21/08/2019
CHF
23,366
23,602
23,867
21/08/2019
THB
-
719.64
784.63
21/08/2019
CAD
17,163
17,336
17,587
21/08/2019
SGD
16,534
16,651
16,899
21/08/2019
SEK
-
2,364
2,426
21/08/2019
LAK
-
2.45
2.8
21/08/2019
DKK
-
3,409
3,498
21/08/2019
NOK
-
2,548
2,614
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga