1800 6656 Chi nhánh & ATM

Tỷ giá ngoại tệ

Ghi chú:
- Các tỷ giá dưới đây có thể thay đổi theo sự biến động của thị trường mà không cần thông báo trước.
Chọn ngày
Ngày
Ngoại tệ
Mua vào
Tiền mặt
Chuyển khoản
Bán ra
21/02/2019
AUD
16,261
16,376
16,575
21/02/2019
EUR
26,085
26,163
26,457
21/02/2019
GBP
29,894
30,105
30,411
21/02/2019
JPY
206.29
208.37
210.84
21/02/2019
USD
23,145
23,155
23,255
21/02/2019
RUB
280
328
378
21/02/2019
HKD
2,900
2,929
2,985
21/02/2019
CHF
22,839
23,070
23,313
21/02/2019
THB
-
711.64
774.83
21/02/2019
CAD
17,321
17,496
17,725
21/02/2019
SGD
16,947
17,066
17,298
21/02/2019
SEK
-
2,455
2,516
21/02/2019
LAK
-
2.45
2.8
21/02/2019
DKK
-
3,481
3,568
21/02/2019
NOK
-
2,662
2,728
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga