1800 6656 Chi nhánh & ATM

Biểu phí

Biểu phí dịch vụ VRB được áp dụng từ ngày 01/05/2019

1. Biểu phí Thẻ tín dụng Quốc tế VRB, chi tiết biểu phí
2. Biểu phí Thẻ ghi nợ nội địa VRB, chi tiết biểu phí
3. Biểu phí Thẻ ghi nợ quốc tế VRB, chi tiết biểu phí
4. Biểu phí Dịch vụ Internet Banking cá nhân, chi tiết biểu phí
5. Biểu phí Dịch vụ Internet Banking doanh nghiệp, chi tiết biểu phí
6. Biểu phí Dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, chi tiết biểu phí
7. Biểu phí Dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân, chi tiết biểu phí
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga