1800 6656 Chi nhánh & ATM

Lãi suất

Tháng
VNĐ
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
USD
Khách hàng cá nhân
Khách hàng doanh nghiệp
KKH
0.5
0.5
0
0
01 tuần
0.7
0.7
0
0
02 tuần
0.8
0.8
0
0
03 tuần
0.9
0.9
0
0
01 tháng
5.3
5.3
0
0
02 tháng
5.3
5.3
0
0
03 tháng
5.3
5.3
0
0
06 tháng
6.4
6.4
0
0
09 tháng
6.5
6.5
0
0
12 tháng
7.2
7.1
0
0
13 tháng
7.2
7.1
0
0
15 tháng
7.1
7.1
0
0
18 tháng
7.4
7.4
0
0
24 tháng
7.5
7.5
0
0
36 tháng
7.5
7.5
0
0
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga