Đăng ký dịch vụ Bảo lãnh dự thầu

Là sản phẩm theo đó VRB (Bên bảo lãnh) cam kết bằng văn bản với bên mời thầu (Bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính thay cho khách hàng (Bên được bảo lãnh) khi khách hàng vi phạm quy định dự thầu, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ khi tham gia dự thầu
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga