Đăng ký dịch vụ Bảo lãnh thanh toán/Bảo lãnh vay vốn

VRB phát hành Bảo lãnh thanh toán cho Bên nhận bảo lãnh về việc thanh toán thay cho Khách hàng khi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thanh toán khi đến hạn như đã cam kết trong hợp đồng giữa Khách hàng với Bên nhận bảo lãnh.
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga