Đăng ký dịch vụ Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ

Tiền gửi lĩnh lãi cuối kỳ là loại hình tiền gửi theo đó trong đó khách hàng thỏa thuận với VRB về việc nhận vốn gốc và lãi vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi

Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga