Đăng ký dịch vụ Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ

Tiền gửi lĩnh lãi đầu kỳ là loại hình tiền gửi theo đó Doanh nghiệp thỏa thuận với VRB về việc nhận lãi tại thời điểm gửi và nhận vốn gốc vào ngày cuối cùng của thời hạn gửi.
Họ tên
Địa chỉ
Email
Điện thoại
Chi nhánh đăng ký
Tin nhắn

Hệ thống đang xử lý!
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga