Bảo hiểm BIC

BIC Bảo An Doanh nghiệp

BIC Bảo An Doanh nghiệp

Là sản phẩm bảo hiểm tai nạn và chăm sóc sức khỏe cao cấp dành riêng cho đối tượng khách hàng là người quản lý doanh nghiệp đang hoạt động...
BIC Homecare

BIC Homecare

Sản phẩm bao gồm 02 chương trình bảo hiểm: Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân (theo Quy tắc bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân của BIC) và Bảo...
BIC Bình An

BIC Bình An

Là sản phẩm bảo hiểm gắn liền với các khoản vay của khách hàng cá nhân. Khi tham gia bảo hiểm BIC Bình An, khách hàng sẽ được BIC bảo...
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga