Đặc tính sản phẩm

Chuyển và nhận tiền trong hệ thống VRB, ngoài hệ thống VRB nhanh chóng và chính xác
1
Kiểm tra ngay thông tin về tình trạng giao dịch qua SMS hoặc internet
2
Có thể thực hiện chuyển tiền tại quầy, qua máy ATM, hoặc trên internet
3

Chuyển tiền đi trong nước

Trích từ tài khoản chuyển tiền đi cho người thụ hưởng trong cùng hệ thống

- Cùng tỉnh (TP): Miễn phí

- Khác tỉnh (TP): 0.02%/Số tiền (Min 2USD/10.000VND, Max 50USD/ 500.000VND

- Chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản, khi chuyển khoản, ngoài phí chuyển khoản (nếu có) sẽ thu thêm:  0.03%/Số tiền ( Min 10.000VND/ Max 500.000VND)

Không thu phí đối với các khoản tiền khi nộp tiền mặt vào tài khoản là giao dịch khác tỉnh, thành phố; phí này không áp dụng với chuyển tiền là ngoại tệ

Trích từ tài khoản chuyển tiền đi trong hệ thống, người thụ hưởng nhận bằng tiền mặt

- Cùng tỉnh (TP): Miễn phí

- Khác tỉnh (TP): 0.03%/ Số tiền (Min 10.000VND, Max 500.000VND)

Trích từ tài khoản chuyển tiền đi khác hệ thống

- Cùng tỉnh (TP):
   + Với ngoại tệ: 0.01%/ Số tiền (Min 1USD, max 50USD)
   + Với số tiền < 500 Triệu VND và VRB nhận chứng từ trước 14h: 0.01%/ Số tiền (Min 10.000VND, max 500.000VND)
   + Với số tiền < 500 Triệu và VRB nhận chứng từ sau 14h hoặc số tiền >= 500 triệu: 0.02%/ Số tiền (Min 10.000 VND, max 1.000.000 VND)
 - Khác tỉnh (TP): 0.05%/ Số tiền (Min 2USD/ 20.000 VND, Max 100USD/ 1.500.000VND)
 - Chuyển khoản trong vòng 2 ngày làm việc kể từ ngày nộp tiền mặt vào tài khoản, khi chuyển khoản, ngoài phí chuyển khoản ( nếu có) sẽ thu thêm: 0.02%/Số tiền ( Min 10.000VND/ Max 1.000.000VND) (Không thu phí đối với các khoản tiền khi nộp tiền mặt vào tài khoản là giao dịch khác tỉnh, thành phố; phí này không áp dụng với chuyển tiền là ngoại tệ)

Nộp tiền mặt vào Ngân hàng để chuyển tiền đi

- Chuyển cho người thụ hưởng cùng hệ thống:

+ Cùng tỉnh (TP): Miễn phí
+ Khác tỉnh (TP): 0.04%/ Số tiền (Min 10.000VND, max 500.000VND)

- Chuyển cho người thụ hưởng khác hệ thống: 
+ Cùng tỉnh (TP): 0.05%/ Số tiền (Min 10.000VND, max 1.000.000VND)
+ Khác tỉnh (TP): 0.07%/ Số tiền (Min 25.000VND, max 2.500.000VND)
+ Chuyển tiền theo danh sách: 2.000VND/ món/ lần chuyển + phí chuyển tiền

Giao dịch nhờ thu

- Ủy nhiệm thu gửi thanh toán bù trừ cùng tỉnh (TP): 0.5USD + phí bưu điện thực tế phát sinh hoặc 10.000VND/ tờ
- Ủy nhiệm thu gửi đi thanh toán khác tỉnh (TP): 0.5USD + phí bưu điện thực tế phát sinh hoặc 10.000VND/ tờ + phí bưu điện thực tế phát sinh
- Nhận lệnh thu để gửi đi ngân hàng phát hành séc: 0.5USD + phí bưu điện thực tế phát sinh hoặc 10.000VND/ tờ + phí bưu điện thực tế phát sinh
- Hủy nhờ thu theo yêu cầu: 2USD hoặc 15.000VND/ chứng từ
- Nhờ thu bị từ chối: theo thực tế phát sinh

Giao dịch Séc

- Nhận séc:
   + Nhận séc gửi thanh toán bù trừ cùng tỉnh (TP): 0.5USD hoặc 10.000VND/ tờ
   + Nhận séc gửi đi thanh toán khác tỉnh (TP): 0.5USD + phí bưu điện thực tế phát sinh hoặc 10.000VND/ tờ + phí bưu điện thực tế phát sinh
- Thanh toán séc
   + Thanh toán kết quả bù trừ séc: 0.5USD hoặc 10.000 VND/ tờ
   + Thanh toán séc trong hệ thống (thu phí từ người phát hành): áp dụng phí chuyển tiền tương ứng
   + Thanh toán séc khác hệ thống, khác tỉnh (TP) (tiếp nhận thanh toán từ ngân hàng khác hệ thống sẽ thu phí từ người thụ hưởng): áp dụng phí chuyển tiền tương ứng
   + Séc nhờ thu nhận được: thu theo biểu phí của ngân hàng đại lý

Các mục phí chuyển tiền liên quan

Tra soát, điều chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền do lỗi của khách hàng

  - Cùng tỉnh (TP): 2USD/ 10.000VND/ lần
  -  Khác tỉnh (TP): 2USD/ 20.000VND/ lần
(không thu phí trong trường hợp chuyển tiền đến)
 

Chuyển tiền đến (chỉ áp dụng với các khoản chuyển tiền đến ngoài hệ thống VRB)

   - Chuyển tiền đến, trả vào tài khoản: Miễn phí
   - Chuyển tiền đến, trả bằng tiền mặt: 0.03%/ Số tiền (Min 10.000 VND, max 1.000.000VND)

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga