Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Kết quả tuyển dụng

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ chuyên viên Khách Hàng tại Hội Sở chính kỳ thi tuyển Tháng 10 và Tháng 11/2022
Phòng ban tuyển
 • Ban Khách Hàng
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Trung tâm thẻ Hội Sở chính Tháng 10 và Tháng 11/2022
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Hội Sở chính Tháng 9/2022
Phòng ban tuyển
 • Ban Nguồn Vốn
 • Trung tâm Thẻ
 • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Hội Sở chính Tháng 9/2022
Phòng ban tuyển
 • Ban Nguồn Vốn
 • Trung tâm Thẻ
 • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên khách hàng tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng cán bộ Ban Quản lý bán lẻ & Mạng lưới tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý bán lẻ và mạng lưới
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng vị trí thuộc Ban Công nghệ & Ngân hàng Điện tử tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng các vị trí tại CN Sở Giao Dịch tháng 05/2022
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng QLRR
 • Phòng DVKH
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
Thông báo kết quả tuyển dụng các vị trí tại Hội sở chính và CN TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Ban Nguồn Vốn
 • Ban Khách Hàng
 • Phòng KH
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
Hà Nội
HCM
Thông báo kết quả tuyển dụng Chuyên viên Hành chính quản trị tại Văn Phòng (Hội Sở chính)
Phòng ban tuyển
 • Văn Phòng
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga