[Thông báo đấu giá tài sản] Lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH PT XD Duyên Hải Đông Nam Á tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga Chi nhánh Khánh Hòa

14:08 | 21/11/2017

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Khánh Hòa thông báo về việc lựa chọn tố chức bán đấu giá tài sản để bán đấu giá và tiêu chí lựa chọn như sau:

1. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tên tài sản đấu giá: Toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty TNHH PT XD Duyên Hải Đông Nam Á tại Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Khánh Hòa đến thời điểm bán (tạm tính đến ngày 21/11/2017: 17.101.225.134 đồng), trong đó:

+ Nợ gốc: 11.618.564.497 đồng.

+ Nợ lãi: 5.482.660.637 đồng.

- Tài sản thế chấp kèm theo khoản nợ như sau:

+ Tài sản 1: Toàn bộ tài sản trên đất tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng bao gồm Nhà máy sản xuất và các công trình phụ trợ, thiết bị sản xuất gạch Tuynel tọa lạc trên đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số BA010733 do UBND tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 17/8/2010 cho Công ty TNHH PTXD Duyên Hải Đông Nam Á.

+ Tài sản 2: Quyền sử dụng đất tại xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất số R298925 do UBND huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 13/02/2001 cho Công ty TNHH PTXD Duyên Hải Đông Nam Á.

- Giá khởi điểm: 8.153.034.477 đồng. Giá khởi điểm bán tài sản đấu giá không bao gồm thuế GTGT, không bao gồm thuế trước bạ, chi phí đăng ký,...

(Bằng chữ: Tám tỷ một trăm năm mươi ba triệu không trăm ba mươi bốn ngàn bốn trăm bảy mươi bảy đồng).

2. Lựa chọn tổ chức đấu giá:

- Tiêu chí: Mọi tổ chức bán đấu giá phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định của Luật đấu giá tài sản và các tiêu chí khác do VRB quyết định, cụ thể như sau:

STT

Tiêu chí bắt buộc

Yêu cầu

1

Hồ sơ pháp lý doanh nghiệp

Có ngành nghề đầy đủ theo yêu cầu

2

Số lượng đấu giá viên

Tối thiểu 2 đấu giá viên

3

Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản.

Có bản mô tả năng lực kinh nghiệm thể hiện: Có tối thiểu từ 03 năm kinh nghiệm trở lên (tính theo tháng của năm) trong lĩnh vực tố chức đấu giá.

4

Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả

Phù hợp theo yêu cầu của VRB

5

Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá với loại tài sản đấu giá.

Trụ sở, địa điểm đấu giá tài sản rõ ràng, có phòng đấu giá tài sản phù hợp.

6

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá.

Phù hợp theo quy định của pháp luật

7

Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ tư pháp công bố hoặc có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi tổ chức đấu giá đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh công bố (trong trường hợp Bộ Tư pháp chưa công bố danh sách các tổ chức đấu giá tài sản)

 

3. Yêu cầu về hồ sơ của tổ chức đấu giá.
- Hồ sơ pháp lý tổ chức: Bản sao chứng thực thời điểm gần nhất của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đầu tư và Giấy đăng ký hoạt động đấu giá (nếu có).
- Hồ sơ năng lực kinh nghiệm gồm: Bản mô tả năng lực, kinh nghiệm, thông tin về cơ sở vật chất của tổ chức đấu giá và các tài liệu sau: Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ Đấu giá viên của Công ty; danh mục các Hợp đồng đã đấu giá thành công; Bản cam kết của tổ chức bán đấu giá về việc đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết việc đấu giá phù hợp với loại tài sản đấu giá và các cam kết khác (nếu có).
- Phương án bán đấu giá và mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản.

4. Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ.

- Thời gian: thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là 05 ngày kể từ ngày thông báo. (Hồ sơ không trả lại)

- Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga chi nhánh Khánh Hòa; địa chỉ: 159 Thống Nhất, phường Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa.

- Mọi vấn đề xin liên hệ Ông Lê Bá Khuê là cán bộ phụ trách khoản nợ của VRB chi nhánh Khánh Hòa.

+ Số điện thoại: 0933.113.978

+ Email: khuelb@vrbank.com.vn

Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga chi nhánh Khánh Hòa rất mong nhận được sự hợp tác của các Tổ chức đấu giá chuyên nghiệp.

Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga