Đối tượng khách hàng

Các tổ chức, cá nhân Việt Nam; người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và không hoạt động tại Việt Nam.

Lợi ích

Lãi suất vượt trội, lên tới 8.5%/năm;
1
Kỳ hạn đa dạng
2
Gốc, lãi được thanh toán trên toàn hệ thống VRB, không phụ thuộc vào Chi nhánh/ Phòng Giao dịch phát hành
3
Thủ tục cầm cố đơn giản, dễ dàng sử dụng nguồn vốn theo nhu cầu
4
Linh hoạt chuyển nhượng, cho tặng, thừa kế
5

Đặc tính sản phẩm

Tổng mệnh giá phát hành

1.000 tỷ VND

Loại tiền

VND

Mệnh giá

100 nghìn đồng hoặc bội số của 100 nghìn đồng

Tổng mệnh giá tối thiểu sở hữu CCTG

+ Đối với khách hàng cá nhân: 10 triệu đồng
+ Đối với khách hàng tổ chức: 100 triệu đồng

Thời hạn

06 tháng, 09 tháng, 12 tháng, 13 tháng, 15 tháng, 18 tháng

Lãi suất

Kỳ hạn Lãi suất (%/năm)
06 tháng 7.8
09 tháng 8.0
12 tháng 8.4
13 tháng 8.5
15 tháng 8.5
18 tháng 8.5

Phương thức trả lãi

+ Cơ sở tính lãi: Tính theo số ngày thực tế trên cơ sở năm là 365 ngày
+ Phương thức trả lãi: Trả lãi 1 lần khi đến hạn thanh toán

Quy định khác

Gốc được thanh toán 01 lần cho khách hàng tại thời điểm khách hàng đến bán CCTG (bản gốc) cho VRB.

Không cho phép quay vòng

Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm cầm cố, chiết khấu CCTG để vay vốn tại VRB theo quy định trong từng thời kỳ- Trường hợp khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn, khách hàng có thể sử dụng sản phẩm cầm cố, chiết khấu CCTG để vay vốn tại VRB theo quy định trong từng thời kỳ

Được thanh toán trước hạn toàn bộ (không được thanh toán trước hạn từng phần) CCTG. Lãi suất áp dụng trong trường hợp thanh toán trước hạn là lãi suất tiền gửi KKH do VRB công bố tại thời điểm thanh toán

Các nội dung khác thực hiện theo các Quy định tiền gửi của Ngân hàng Liên doanh Việt – Nga (VRB), của Ngân hàng Nhà nước và các quy định khác của pháp luật

Liên hệ

Quý Khách vui lòng liên hệ VRB để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể về sản phẩm:
- Hotline (miễn phí): 1800 6656
- Email: contact_vrb@vrbank.com.vn
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga