Mục đích, yêu cầu

Quán triệt và triển khai kịp thời chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về hỗ trợ lãi suất từ Ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Đảm bảo hỗ trợ lãi suất theo đúng quy định, chính xác, kịp thời, minh bạch, công khai, đúng đối tượng khách hàng, đúng mục đích khoản vay, trong giới hạn thời gian theo quy định của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt nam.

Đối tượng, phạm vi áp dụng

Đối tượng áp dụng về hỗ trợ lãi suất: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Phạm vi áp dụng:

a) Có mục đích sử dụng vốn vay thuộc một trong các ngành đã được đăng ký kinh doanh quy định tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, bao gồm: hàng không, vận tải kho bãi (H), du lịch (N79), dịch vụ lưu trú, ăn uống (I), giáo dục và đào tạo (P), nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản (A), công nghiệp chế biến, chế tạo (C), xuất bản phần mềm (J582), Lập trình máy vi tính và hoạt động liên quan (J-62), hoạt động dịch vụ thông tin (J-63); trong đó có hoạt động xây dựng phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế nói trên

b) Có mục đích sử dụng vốn vay để thực hiện dự án xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cải tạo chung cư cũ thuộc danh mục dự án do Bộ Xây dựng tổng hợp, công bố.

Nguyên tắc hỗ trợ lãi suất

VRB thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng theo thứ tự ưu tiên thời điểm thu lãi đến trước trong phạm vi hạn mức hỗ trợ lãi suất được thông báo. Trường hợp trong quá trình hỗ trợ lãi suất, hạn mức hỗ trợ lãi suất còn lại không đủ để thực hiện hỗ trợ cho các nghĩa vụ trả nợ lãi tại cùng một thời điểm trả nợ, VRB thực hiện hỗ trợ lãi suất theo thứ tự khách hàng đã ký thỏa thuận cho vay được hỗ trợ lãi suất trước và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của VRB.

VRB chỉ thực hiện hỗ trợ lãi suất cho khách hàng sau khi Ngân hàng nhà nước có văn bản thông báo hạn mức hỗ trợ lãi suất đối với từng Ngân hàng thương mại theo quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2022/TT-NHNN. VRB dừng hỗ trợ lãi suất sau thời điểm 31 tháng 12 năm 2023 hoặc khi hết nguồn kinh phí (hạn mức hỗ trợ lãi suất) được Ngân hàng nhà nước thông báo, tùy theo thời điểm nào đến trước.

Việc hỗ trợ lãi suất áp dụng đối với nghĩa vụ trả nợ lãi tại các kỳ hạn trả nợ lãi mà thời điểm trả nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 05 năm 2022 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Khách hàng có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi theo đánh giá nội bộ của VRB, sử dụng vốn vay được hỗ trợ lãi suất đúng mục đích, có trách nhiệm trong việc phối hợp với VRB thực hiện hỗ trợ lãi suất.

VRB thực hiện hỗ trợ lãi suất đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho khách hàng.

Việc hỗ trợ lãi suất bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng mục đích, tránh trục lợi chính sách.

Lãi suất và thời gian cho vay

Thời hạn được hỗ trợ lãi suất: Thời hạn được hỗ trợ lãi suất tính từ ngày giải ngân khoản vay đến thời điểm khách hàng trả hết nợ gốc và/hoặc lãi tiền vay theo thỏa thuận giữa VRB và khách hàng, phù hợp với nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất được Ngân hàng nhà nước thông báo, nhưng không vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 2023.

Mức lãi suất hỗ trợ cho khách hàng vay là 2%/năm, tính trên số dư nợ vay và thời hạn cho vay hỗ trợ lãi suất thực tế nằm trong khoảng thời gian quy định tại Khoản 3 Mục này.

© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga