VRB thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất và công trình xây dựng trên đất tại Hà Đông

Căn cứ Thông báo số 00924/TB-XLN ngày 14/07/2023 của Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, VRB xin thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN
1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Đấu giá hợp danh VNA. 
2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 85 điểm

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM (bao gồm cả tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn)
+ Đấu giá hợp danh Đông Nam: 75 điểm
+ Đấu giá hợp danh tài sản Việt Nam: 76 điểm
+ Đấu giá hợp danh Song Pha: 76 điểm
+ Đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam: 79 điểm
+ Đấu giá hợp danh An Bình: 75 điểm
+ Đấu giá hợp danh Quốc gia: 76 điểm
+ Đấu giá hợp danh VNA: 85 điểm

Trân trọng!
Tin tức khác:
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga