Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng CV Khách hàng và CV Quản lý Rủi ro tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng QLRR
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
15/04/2022
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Đà Nẵng
Đà Nẵng
15/03/2022
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Văn Phòng
 • Ban Nguồn Vốn
 • Ban Khách Hàng
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/03/2022
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng Kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
25/02/2022
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
28/02/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quản lý rủi ro tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
25/01/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Rà soát rủi ro tín dụng làm việc tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
16/01/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kế toán tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng Kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
15/12/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Kế toán - Trung tâm Thẻ thuộc HSC
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
25/12/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
22/12/2021
Thông báo tuyển dụng Cán sự Hotline tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Trung tâm Thẻ
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
22/12/2021
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga