Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách Hàng Cá nhân tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Hội Sở chính
 • Chi nhánh Hải Phòng
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
19/12/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách Hàng Doanh nghiệp tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Khách Hàng
 • Hội Sở chính
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
30/11/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên ban Công nghệ & Ngân hàng Điện tử tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
30/11/2021
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên và chuyên viên Khách Hàng tại Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
15/11/2021
Thông báo tuyển dụng 08 chuyên viên Quan hệ Khách Hàng tại Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
Thông báo tuyển dụng 07 chuyên viên phòng Khách Hàng tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/10/2021
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên ban Công nghệ & Ngân hàng Điện tử tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
31/10/2021
Thông báo tuyển dụng cán bộ Khách Hàng và Giao Dịch Viên tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
20/10/2021
Thông báo tuyển dụng cán bộ ban Công nghê & Ngân hàng điện tử tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
25/09/2021
Thông báo tuyển dụng cán bộ Quản lý rủi ro tín dụng tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Quản lý rủi ro
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
01/09/2021
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí Ban Công nghệ & Ngân hàng Điện tử tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
15/09/2021
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội Sở Chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Dịch Vụ Khách Hàng
 • Trung tâm Thẻ
 • Ban Tài chính kế toán
 • Ban Quản lý rủi ro
 • Ban Quản lý bán lẻ và mạng lưới
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB) - Hội sở chính
Hà Nội
22/08/2021
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga