Liên hệ với chúng tôi
   
 
linhnt@vrbank.com.vn
(+84 24) 3942 6668 Ext. 505
Tòa nhà số 75 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
   
 
* Ngân hàng sẽ trực tiếp liên hệ với các ứng viên đạt yêu cầu.

Cơ hội nghề nghiệp

Phòng ban tuyển
Địa điểm làm việc
Hạn nộp hồ sơ
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/11/2022
Thông báo tuyển dụng nhiều vị trí tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Khách Hàng
 • Trung tâm Thẻ
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
 • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
30/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tín dụng và Giao dịch viên tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Hải Phòng
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
17/11/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng và Giao dịch viên tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh Sở Giao dịch
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
12/10/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng tại Chi nhánh TP Hồ Chí Minh
Phòng ban tuyển
 • Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hồ Chí Minh
HCM
31/08/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên cho các đơn vị tại Hội sở chính
Phòng ban tuyển
 • Ban Nguồn Vốn
 • Trung tâm Thẻ
 • Hội Sở chính
 • Ban Tài chính kế toán
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
05/09/2022
Thông báo tuyển dụng CV Khách Hàng và CV Quản lý Rủi ro tại VRB Chi nhánh Vũng Tàu
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng QLRR
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Vũng Tàu
19/08/2022
Thông báo tuyển dụng các vị trí tại Chi nhánh Khánh Hòa
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
 • Chi nhánh Khánh Hòa
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Khánh Hòa
Khánh Hòa
20/08/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
19/08/2022
Thông báo tuyển dụng Giao dịch viên tại Chi nhánh Sở Giao dịch
Phòng ban tuyển
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Sở giao dịch
Hà Nội
31/07/2022
Thông báo tuyển dụng CV Khách hàng và Giao dịch viên tại Chi nhánh Hải Phòng
Phòng ban tuyển
 • Phòng KH
 • Phòng DVKH
Thuộc chi nhánh
 • Chi nhánh VRB Hải Phòng
Hải Phòng
30/06/2022
Thông báo tuyển dụng Chuyên viên ban Công nghệ & Ngân hàng Điện tử tại Hội Sở chính
Phòng ban tuyển
 • Hội Sở chính
 • Ban Công nghệ Ngân hàng Điện tử
Thuộc chi nhánh
 • Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB) - Trụ sở chính
Hà Nội
01/07/2022
© 2017 Ngân hàng liên doanh Việt - Nga